Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Aduan

BIDANG KUASA

Di bawah subseksyen 1 (3) Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 [Akta 700] adalah terpakai bagi aduan yang dibuat atau dirujukkan kepada Suruhanjaya berkenaan SALAH LAKU YANG BERLAKU PADA ATAU SELEPAS PERMULAAN KUAT KUASA AKTA INI IAITU PADA 1 APRIL 2011.

ADUAN                       

Di bawah seksyen 22 Akta 700 Suruhanjaya mempunyai KUASA AM mengenai pengurusan aduan seperti berikut:

  • 01
    Suruhanjaya mempunyai kuasa menyiasat apa-apa aduan;
  • 02 Suruhanjaya mempunyai kuasa merujukkan apa-apa aduan bersifat tatatertib kepada Pihak Berkuasa Tatatertib yang berkenaan; dan
  • 03
    Suruhanjaya mempunyai kuasa merujukkan apa-apa aduan bersifat jenayah kepada Pendakwa Raya.

Pertanyaan lain berkenaan aduan? Klik di sini untuk soalan lazim mengenai Aduan.