Talian Aduan

03 - 8880 5651 / 5625/ 5627

Bahagian

FUNGSI BAHAGIAN

Akta 700 memberi kuasa kepada Suruhanjaya ini untuk menubuhkan beberapa Bahagian bagi tujuan membantu pelaksanaan fungsi-fungsi yang telah diperuntukkan di dalam seksyen 4 Akta 700.

Bahagian-bahagian yang telah ditubuhkan ialah:

   a) Bahagian Operasi;
   b) Bahagian Undang-Undang;
   c) Bahagian Dasar, Penyelidikan, Inovasi dan Urus Setia;
   d) Bahagian Komunikasi Korporat;
   e) Bahagian Khidmat Pengurusan;
   f) Bahagian Keselamatan;
   g) Unit Integriti; dan
   h) Unit Audit Dalam.


BAHAGIAN OPERASI

Bahagian Operasi terdiri daripada Seksyen Aduan dan Seksyen Siasatan. Pembahagian sektoral Bahagian Operasi adalah seperti yang berikut:

 • Unit Aduan PDRM - Menjalankan siasatan awal berkenaan aduan yang dibuat terhadap PDRM
 • Unit Aduan Lain-lain Agensi - Menjalankan siasatan awal berkenaan aduan yang dibuat terhadap lain-lain agensi
 • Unit Siasatan PDRM - Menjalankan siasatan penuh berkenaan aduan yang dibuat terhadap PDRM
 • Unit Siasatan Lain-lain Agensi - Menjalankan siasatan penuh berkenaan aduan yang dibuat terhadap lain-lain agensi.

Secara amnya terdapat 9 fungsi statutori yang dijalankan oleh Bahagian Operasi iaitu:

 1. Menerima, menyiasat dan mengadakan pendengaran mengenai aduan salah laku agensi penguatkuasaan;
 2. Mengadakan mekanisme bagi mengesan, menyiasat dan mencegah salah laku agensi penguatkuasaan;
 3. Melindungi kepentingan orang ramai dengan mencegah salah laku agensi penguatkuasaan;
 4. Memantau operasi dan tatacara agensi penguatkuasaan;
 5. Menggalakkan kesedaran dan pendidikan integriti;
 6. Merumuskan perundangan dan mengesyorkan langkah pentadbiran kepada Kerajaan;
 7. Mengkaji tatacara dan membuat syor untuk penambahbaikan agensi penguatkuasaan;
 8. Membuat lawatan ke premis agensi penguatkuasaan bagi memastikan undang-undang dan SOP dipatuhi dan membuat syor penambahbaikan; dan
 9. Melakukan semua perkara yang suai manfaat atau perlu bagi pelaksanaan fungsi Suruhanjaya.

 

BAHAGIAN UNDANG-UNDANG

 • Memberi nasihat perundangan kepada Suruhanjaya dan mewakili Suruhanjaya dalam prosiding Mahkamah, jika ada.
 • Mencadangkan penggubalan dan pindaan undang-undang, jika perlu.
 • Menyemak setiap dokumen perundangan yang memberi kesan kepada Suruhanjaya.
 • Membantu Suruhanjaya dalam pendengaran seperti diperuntukkan dalam seksyen 34(4) Akta 700.
 • Mengkoordinasi hal-hal berkaitan Parlimen.


BAHAGIAN DASAR, PENYELIDIKAN DAN INOVASI DAN URUS SETIA

Seksyen Dasar dan Penyelidikan

 • Menyediakan Laporan Tahunan Suruhajaya.
 • Menyelaras Kajian di Suruhanjaya.
 • Menyelaras hal-hal berkaitan Key Perfomance Indicator (KPI) Suruhanjaya.
 • Menyelaras semua input berkaitan Outcome Based Budgeting (OBB).
 • Menyediakan Pelan Strategik Suruhanjaya.
 • Menyelaras program-program Inovasi.
 • Menyelaras dan menyediakan input-input berkaitan perkara dasar untuk kelulusan Suruhanjaya.

Seksyen Inovasi

 • Merancang dan menyediakan program inovasi Jabatan serta menguruskan dan menyelaras perlaksanaannya
 • Mengadakan aktiviti-aktiviti untuk menggalakkan kreativiti dan inovasi dikalangan warga Jabatan dan industri
 • Membantu mewujudkan, membimbing dan memantapkan kumpulan-kumpulan inovatif dan kreatif (KIK) supaya mencapai tahap cemerlang

Seksyen Urus Setia

 • Mengurus dan mengendali perjalanan Mesyuarat Suruhanjaya
 • Menyediakan fail mesyuarat
 • Menjadi seksyen yang bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Suruhanjaya yang berkaitan dengan semua urusan rasmi antarannya Lawatan Pesuruhjaya, Jemputan Pesuruhjaya bagi sebarang Majlis/Perjumpaan dan lain-lain.
 • Membantu/ menyokong Pesuruhjaya bagi apa-apa tugasan rasmi yang lain, sekiranya diperlukan.
 • Mengaturkan segala perkara yang berkaitan dengan Minit Mesyuarat


BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

 • Menyalur maklumat rasmi mengenai Suruhanjaya.
 • Mengadakan kempen publisiti dan menjalankan tugasan perhubungan dengan pihak luar.
 • Mengesan, mengumpul dan menterjemah berita dan isu penting yang disiarkan.


BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

 • Mengurus pengambilan, pengisian jawatan, pelantikan, penempatan dan pertukaran pegawai lantikan tetap/kontrak/peminjaman
 • Mengurus urusan tanggung kerja, pemangkuan dan kenaikan pangkat
 • Menguruskan elaun dan kemudahan perkhidmatan pegawai
 • Menguruskan semua jenis cuti iaitu cuti kerana perkhidmatan (cuti rehat/ cuti separuh gaji/ cuti tanpa gaji), cuti kerana perubatan (cuti sakit/ cuti sakit lanjutan/ cuti bersalin dll), cuti Haji dan cuti tidak berekod
 • Urus setia Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) untuk bersidang bagi mengesahkan SKT & LNPT, pergerakan gaji tahunan (PGT) dan pencalonan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
 • Mengurus keperluan penstrukturan semula organisasi dan perjawatan
 • Memantau Pentadbiran HRMIS
 • Merancang, melaksana memantau dan mengendali Pelan Operasi latihan dan kursus
 • Menguruskan Pengambilan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi (Latihan Amali)
 • Mengurus kemudahan Perlindungan Insuran Kemalangan (berkelompok)
 • Bertanggungjawab dalam urusan memproses tuntutan perubatan

Seksyen Pentadbiran

 • Mengurus pelantikan, perkhidmatan, kompetensi serta kebajikan pegawai dan kakitangan.
 • Melaksanakan perolehan aset dan inventori serta pentadbirannya.
 • Menyelenggara ruang pejabat.

Seksyen Kewangan

Fungsi utama Seksyen Kewangan adalah merancang, mengurus dan mengawal kedudukan kewangan Suruhanjaya.
Perancangan, pengurusan dan kawalan kedudukan kewangan Suruhanjaya melibatkan:-

 • Penyediaan Bajet Tahunan;
 • Pengurusan Pembayaran;
 • Pengurusan Gaji dan Elaun;
 • Pengurusan Perakaunan;
 • Penyediaan Laporan berkala termasuk Penyata Kewangan Tahunan;
 • Urusan perolehan secara Pembelian Terus/ Sebut Harga Jawatankuasa B/ Sebut Harga/ Tender;
 • Memproses permohonan Pesanan Tempatan;
 • Menguruskan Pelantikan Jawatankuasa bagi Sebut Harga Jawatankuasa B, Sebut Harga atau Tender;
 • Urusetia bagi Mesyuarat Sebut Harga Jawatankuasa B, Sebut Harga atau Tender;
 • Menyediakan Laporan Perolehan; dan
 • Memastikan semua aktiviti perolehan dikendalikan mengikut Arahan Perbendaharaan, Pekeliling dan garis panduan yang berkuatkuasa.

Seksyen Teknologi Maklumat

 • Merancang, mengurus, menyelaras dan menyedia kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) kepada Suruhanjaya
 • Memberi perkhidmatan sokongan teknikal dalam pengurusan kelengkapan ICT
 • Melaksanakan penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian kerajaan dalam bidang tugas yang terlibat
 • Menyelenggara laman web rasmi serta peralatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Suruhanjaya

 

BAHAGIAN KESELAMATAN

 • Merancang, melaksanakan dan menyelaras sistem keselamatan perlindungan Suruhanjaya.
 • Menjalankan pemeriksaan dan siasatan dalaman berkenaan pelanggaran keselamatan.
 • Memastikan keselamatan pengadu/ saksi/ orang yang diadu/ Pesuruhjaya/ pegawai dan kakitangan Suruhanjaya.
 • Memastikan Keselamatan dokumen Rahsia Rasmi Suruhanjaya dilindungi.
 • Melaksanakan pengurusan penyerahan subpoena kepada saksi.

 

UNIT INTEGRITI

Bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (6) fungsi teras iaitu

 • Tadbir Urus
  Memastikan pelaksanaan tadbir urus secara efektif;

 • Pengukuhan Integriti
  Memastikan pelaksanaan dan penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi;

 • Pengesanan dan Pengesahan
  -Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambi